Privacy regels

Fysiotherapie Weustink beschikt over een wachtruimte en afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw therapeut een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een elektronisch dossier. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat Fysiotherapie Weustink zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en hanteert daarbij de volgende regels:

Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend worden patiëntgegevens aan derden verstrekt (letselschadespecialisten, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, e.d.).

Er wordt uitsluitend door de behandeld fysiotherapeut gerapporteerd aan de verwijzend specialist of huisarts. Indien u middels DTF onder behandeling bent wordt er na uw mondelinge/schriftelijke toestemming gerapporteerd aan uw huisarts.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de patiëntgegevens die opgenomen zijn in uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Als u een afschrift wenst wordt daarvoor € 0,25 per pagina met een maximum van € 4,50 in rekening gebracht. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandeld fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het elektronisch patiëntdossier opgeslagen.

Uw naam, adres- en verzekeringsgegevens zijn bij Fysiotherapie Weustink bekend en beschikbaar. Uw behandeld therapeut zal zorg dragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.
Medewerkers van Fysiotherapie Weustink vergrendelen hun computer indien zij de behandelkamer verlaten.

Het is de patiënt en de bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.

De paramedische verwijzingen worden 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard in een afgesloten ruimte.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

In de wachtkamer kunt u informatie over de tarieven, betalingsvoorwaarden, klachtenreglement en privacyreglement opvragen. Deze informatie kunt u ook nalezen op de website.