Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en Fysiotherapie Weustink BV. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger beschikbaar gesteld.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Fysiotherapie Weustink BV zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  3. De declaraties van Fysiotherapie Weustink BV voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapie Weustink BV gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapie Weustink BV gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.